dinsdag 21 juli 2015

Where I've been and #13 incoming mail from the past two months

Here I'm again... Sitting for my computer. Deciding what to write first. During my exam period I have always so much to tell. Well actually during exam period my head can go euhm everywhere. Everything is just that little more interesting than studying. But guess that is normal. Not? <Looking forward and following a fly with my eyes…> hmm so easily distracted.

Hier ben ik opnieuw... zittend voor mijn computer en beslissend wat ik het beste als eerste schrijf. Tijdens mijn examen periode heb ik altijd zoveel te vertellen. Tijdens die periode gaan mijn gedachten alle richtingen uit. Alles is dat klein beetje interessanter dan studeren. Ik vermoed dat dat normaal is, niet? <kijkt naar voren en volgt een vlieg met haar ogen> hmm... dus ja ik ben makkelijk afgeleid. 

After I finished my exams I was even more busy then before... Impossible to believe? Yes I know it looks like that. when I think back it looks impossible to me too to be honest. So what happened the past day's/weeks?

Nadat ik mijn examens had beĆ«indigd was ik zelfs nog drukken dan daarvoor... Moeilijk te geloven? Ja, zo lijkt het mij ook wanneer ik eraan terug denk. Dus wat is er gebeurd de voorbije dagen en weken? 

Well First I needed to pack for my city trip with my sister to Praha then I saw my boyfriend for a half day. After that we went away for euhm how long was it again?... 4 day's I believe. The city was nice (I even took some letters with me to answer... and some books for on the plain) but to be honest I liked our trip to Barcelona a bit more. The main reason I guess is that the old buildings look really old and not renovated or something like that. (I hope I don't insult anyone!!) But there was one building that they were cleaning. That looked so much better. So I truly believe that in some years that city will look so much nicer than it is now.

Eerst moest ik mijn valies maken voor een citytrip met mijn zus naar Praag. Rond die tijd zag ik men vriendje ook een halve dag. Tjah na de examens waren we ook zo lang gescheiden geweest. Daarna vertrokken we voor zo'n 4 dagen. Het was een leuke stad maar om eerlijk te zijn was de citytrip naar Barcelona van enkele jaren geleden beter meegevallen. De hoofdreden hiervoor was dat de gebouwen oud en vervallen uitzagen. Het was jammer dat men deze niet beter onderhouden hadden. (Ik hoop dat ik hier niemand mee voor zen schenen stamp want het is zeker niet mijn bedoeling om iemand te beledigen) Wel was er een gebouw dat ze aan het renoveren waren. Een hemelsbreed verschil als je het mij vraagt! Dus ik ben er rotsvast van overtuigd dat binnen enkele jaren deze stad zoveel mooier kan zijn. 

Then I started to answer my letters... All of them... Always after my exams everything comes together. Luckily I missed writing so much that I don't mind writing a whole book xD. Really it feels like that way. Writing without stopping. It took me almost a week. But during that time I also read a little and saw some of my friends.

Daarna beantwoorden ik al mijn brieven. Zoals altijd na mijn examens komen deze allemaal samen op een grote hoop. Gelukkig mis ik schrijven zo veel dat het me geen moeite kost om een volledige boek vol te schrijven. Zo voelt het namelijk echt. Het duurde ongeveer een week maar tijdens deze bezigheid las ik ook nog enkele boeken en sprak ik ook nog af met enkele vrienden. 

Then it was again time to start packing for my next trip to Croatia. This is a family trip: my grandparents from moms side, my cousin (Rhiannon), my parents, my sister and her boyfriend, Gijs and me.

Dan was het opnieuw tijd om mijn valies te maken ALWEER. Nu voor een vakantie naar KroatiĆ«. Dit is een familie tripje: met mijn grootouders van mama's kant, mijn nichtje (Rhiannon), mijn ouders, mijn zus en haar vriendje en dan Gijs en ik. 

So at this moment I’m sitting here in the house <the boys are looking to the cycling, the only sport I believe is boring to watch, the reason for that is probably because I’m the worst biker EVER.> it is way too hot outside for me. I just finished the books of LEDGEND written by Marie Lu. I really liked the books to be honest. But enough for now.
It is time to show my incoming mail from the past 2 months. Maybe even a little bit longer.

Op dit moment zit ik in ons huisje <de jongens kijken naar de koers, de enige sport die ik echt saai vind om naar te kijken. De reden hiervoor is waarschijnlijk omdat ik de slechtste fietser OOIT ben> Buiten is het veel te warm voor mij. Ik heb net de boeken LEDGEND geschreven door Marie Lu uitgelezen. Ze waren echt de moeite! Maar genoeg voor nu, het is tijd om mijn inkomende mail van de voorbije twee maanden (en misschien zelfs langer) aan jullie te tonen)
The most BEAUTIFUL stamp I've ever seen!
I have the best penpals EVER!!!! 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten